Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

0 Het Achterbroek


Voormalig moeras- of broekland

Het Achterbroek is het restant van een gedeeltelijk verveende oude strang van de Maas. De rivier had hier een vlechtend verloop met diverse opgewaaide rivierduinen. Op deze rivierduinen werden akkers aangelegd die vruchtbaar werden gemaakt met potstalmest. Het moeras- en broekland gebruikten de boeren om hun vee te laten grazen. Op de grens van de rivierduinen en het Achterbroek ontstonden keuterboerderijtjes.

0.1 Afwatering rond 1730 van het nog niet ontgonnen Achterbroek

cultuurbehoud milsbeek 0.2 Voormalige boerderij Achterbroek
Een van de oude boerderijtjes in het Achterbroek
Afwatering naar de Maas

Oorspronkelijk waterde het broekgebied via een natuurlijke geul af naar de Maas. Deze geul lag dicht bij Middelaar. In de negentiende eeuw werd de geul uitgediept en ontstond een zogenaamde leijgraaf. De waterafvoer is meerdere keren verbeterd waardoor het Achterbroek eind negentiende eeuw kon worden ontgonnen. Ook het Rozenbroek en de vennen en siepen onder aan de Sint-Jansberg werden ontwaterd via de leijgraaf. Op enig moment ontstond voor de leijgraaf de naam Tielebeek. Ook de naam Teelebeek wordt gebruikt, zoals te zien is op topografische kaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw.cultuurbehoud milsbeek 0.3 poldermolentje
Het molentje in “De Bulten”
Ontwatering van “De Bulten”

Het stelsel van slootjes dat voor de ontwatering werd gemaakt was voor het laaggelegen voormalig veengebied “De Bulten” ontoereikend. De eigenaar kon de grond hierdoor niet goed exploiteren. Hij probeerde van alles om de gebruikswaarde te verbeteren. Zo dijkte hij het gebiedje in en bouwde een poldermolentje om het water vanuit de Bulten naar het Achterbroek te pompen. Het molentje voldeed echter niet en uiteindelijk werd er dwars door het rivierduin een afwatering aangelegd richting de Maas. De romp van het molentje en een deel van het buizenstelsel zijn nog steeds aanwezig.cultuurbehoud milsbeek 0.4 voormalige vistrappen
De indertijd aangebrachte vistrappen
Verdroging gebied

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd het Achterbroek steeds droger. Eerst als gevolg van uitbreiding en verdieping van het waterlossingenstelsel. Later ook door zandwinning aan de noordkant van het gebied, nu de Mookerplas. Met stuwen in de Tielebeek werd getracht het grondwater op peil te houden. Voor vissen werd het daardoor onmogelijk om vanuit de Maas stroomopwaarts de beek in te zwemmen. Het Waterschap Peel en Maasvallei werkt daarom sinds de jaren negentig aan een meer natuurlijke inrichting van de beek. Zo zijn er in 1995 in de omgeving van de Bosschebrug vistrappen aangelegd. Deze oplossing bleek echter niet te voldoen. Bij de reconstructie van de Beek in 2015 zijn de vistrappen verwijderd en is het natuurlijke verval van de beek aangepast met extra bochten.cultuurbehoud milsbeek 0.5 Bloementeelt Achterbroek
Een fraaie aanblik in de zomer en herfst
Ecologische verbindingszone

Het Achterbroek heeft inmiddels een parkachtige uitstraling gekregen. Het gebied aan weerszijden van de Tielebeek tussen de Maas en de Jansberg is aangewezen als ecologische verbindingszone. Akkers, bosschages en houtwallen worden hier doorsneden door een onverhard wegenstelsel. Uit het agrarische verleden resteert nog een enkel bedrijf in dit gebied, de voormalige Hermsenhof. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van asperges, bloembollen en vaste planten. Vooral ’s zomers en in de herfst geeft dit een fraaie aanblik die doet denken aan de bollenvelden in het westen van het land.cultuurbehoud milsbeek 0.6 Plattegrond struinpad met aansluitende wandelpaden
Het door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek gerealiseerde struinpad (06)
Meanderend beekje

De benedenloop van de Teelebeek is in 2015 door het Waterschap omgevormd tot een natuurlijk meanderend beekje die ondersteunend is aan de natuur. Er leven vele diersoorten in het gebied en er zijn enkele dassenburchten. Langs de beek loopt een onderhoudsstrook die opgenomen is in het struinpad. Dit pad voert langs een aantal historische elementen en via de Gebrande Kamp naar de Maas. Vlakbij de Maas liggen in de Tielebeek enkele reusachtige stapstenen die het mogelijk maken de beek over te steken om aan de andere kant van de beek het struinpad te vervolgen. Na de Gebrande Kamp voert het struinpad door het voormalig veengebiedje de Bulten terug naar het Achterbroek, de plaats waar u nu staat.

Veel wandel plezier in het mooie Milsbeek