Beleidsplan 2018

 

Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormen een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:
1. Culturele goederen en waarden van Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties instant houden en bewaren.
2. Een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.
Dit geschiedt door middel van:
• publicaties in boekvorm of op andere wijze;
• belangstelling en interesse wekken voor het lokale culturele Milsbeekse verleden door:
• lopende activiteiten en toekomstige plannen bekend te maken
• in het openbaar vertonen van historische films
• lezingen houden en excursies organiseren.

 

Beleidsplan 2018
Een valkuil blijft, dat wij met onze ambities en tomeloze energie te veel ideeën hebben, waardoor we merken dat we regelmatig achter onszelf aan rennen.
In het jaarverslag van 2017 gaan we beschrijven, welke ambities hoogtepunten zijn geworden.

Voor het jaar 2018 werken we aan de volgende zaken:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Misschien ontstaan in de loop van 2018 nieuwe onvoorziene projecten. Die zullen we uitvoeren, als we beschikbare middelen en mankracht hebben.

Ad 1. Monumenten:
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor toekomstige generaties.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn:
1. Rijksmonumenten: actueel houden in Milsbeek
2. Gemeentelijke monumenten:
1. De gemeentelijke monumentenlijst: actueel houden in Milsbeek
2. Toezien, dat eventueel opknappen van een vijftal karakteristieke boerderijen conform de gemaakte afspraken zal gebeuren.
3. Blijven pleiten voor een andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
4. De ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen en indien wenselijk actie ondernemen, zodat geen belangrijke zaken verloren gaan.
5. Mogelijke ontwikkelingen volgen van en rond onze kerk, pastorie en begraafplaats.
3. Overige / eigen monumenten:
1. Historische grafmonumenten begraafplaats.
Beheren en onderhouden van de in 2016 van het kerkbestuur overgenomen grafmonumenten.
Van de begraafplaats zal een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website worden geplaats, alsmede een overzicht hiervan bij de toegang naar de begraafplaats.
2. Voor de monumentjes: talud sloot Zwarteweg; Franken aan de Kroefsestraat; waterschapsmonument Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogslachtoffers zullen wij met hulp van onze vrijwilligers ons inzetten voor onderhoud en behoud van de monumenten.
3. De ‘Vuurvogel’: de handwijzer naar de voormalige Potterie De Vuurvogel wordt gerenoveerd/verplaatst naar de hoek Ovenberg - Achterbroek.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen:
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek.
Ook in 2018 besteden we daar weer aandacht aan. Een goede informatie voorziening is immers zeer belangrijk.
Wij besteden aandacht aan digitale communicatie, o.a. via onze vernieuwde website, de site Liefde voor Limburg, Gennep Nieuws, Radio Culthis.
Verder richt onze aandacht zich ook op de inzet van lokale en regionale bladen en op het dorpsblad ‘Op de Milsbèk’.
2. Informatieborden en bewegwijzering
De mogelijkheid van plaatsen en/of vervangen van informatieborden bij het monumentje Franken, het monument in de sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers zal worden onderzocht.
Ook grenssteen 589 wordt hierin betrokken.
De belettering van alle ANWB-informatieborden is in een slechte staat. In overleg met de gemeente willen wij die borden vervangen.
Met het plaatsen van informatieborden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de door de gemeente Gennep vastgestelde vormgeving, daar waar wenselijk 2-talig.
3. Boekuitgaven
1. De uitgave van het boek ‘De minse op de Milsbèk’ deel 1 is eind 2017 uitgegeven, Nu streven we de uitgave van deel 2 in het najaar van 2019 te publiceren. Daarvoor moet in 2018 nog veel werk worden verzet.
2. Dagboek ‘Huub Franken’. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart door een werkgroep. We streven naar een uitgave in 2018. Het dagboek is door de Milsbekenaar Huub Franken geschreven tijdens zijn evacuatie in de in Werkhoven.
3. ‘Familie Rutten’. Het boek over de Milsbeekse familie Rutten wordt in het voorjaar van 2018 uitgegeven en mogelijk tijdens de Historische Avond op 22 maart 2018 gepresenteerd.
4. Digitaliseren van de publicatie ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor Van der Loo is in 2017 niet haalbaar gebleken, maar wordt dit jaar opgestart.
5. Wij streven er naar om van Milsbeekse families nog meer boekjes te publiceren, waarvan de samenstelling plaats vindt door leden van de betreffende familie. Wij zullen de auteurs daarbij ondersteunen.
6. Onze Stichting onderzoekt in 2018 de mogelijkheden om een boekuitgave tot stand te brengen over de historie van de Pottenbakkerij ‘De Olde Kruyk’, in samenwerking met de familieleden van de vroegere eigenaren en met de huidige eigenaar.
4. Overige uitgaven / publicaties
1. Boek Oorlogsherinneringen: maandelijks publiceren van een hoofdstuk op onze website is wegens te weinig mankracht ook het afgelopen jaar weer getemporiseerd. We streven er naar het in 2018 weer op te pakken.
2. Schoolfoto’s: publiceren via facebook is in 2016 stopgezet. Een effectievere aanpak in 2018 zal mogelijk meer structuur brengen in het zoeken naar ontbrekende persoonsnamen.

5.Website, personele ondersteuning
De ontwikkeling van een vernieuwede website en publicaties plaatsen is in 2017 getemporiseerd onder meer door een tekort aan menskracht. Eind 2017 is een begin gemaakt vrijwillig(st)ers te werven, die onder verantwoordelijkheid van de webmaster ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. We strever ernaar om dat in het 1e kwartaal van 2018 te realiseren.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers:
1. Historische avond
In maart organiseren we weer de jaarlijks terugkerende historische avond.
We doen een oproep aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie
In oktober organiseren we de jaarlijks terugkerende excursie voor de (inmiddels) 158 vrienden en vriendinnen.
Ad 4. Externe samenwerking:
1. Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstellingen te vergroten.
Wij denken hierbij aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting “De Oude Pottenbakkerij”, de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Monarch, Natuurmonumenten, Culthisradio en het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
Binnen deze laatste, het Platform, is een tweetal werkgroepen opgericht, t.w. werkgroep Monumenten en de werkgroep Informatieborden en bewegwijzering.
Beide werkgroepen zijn vertegenwoordigd met een afvaardiging vanuit ons bestuur.
2. Waterschap Limburg is van plan de Kroonbeek te herinrichten. Bij het Waterschap hebben wij aandacht gevraagd rekening te houden met onze monumentjes langs de Kroonbeek alsmede met de circumvallatielinie die de beek kruist ter hoogte van de Onderkant / Kroefsestraat.
Wij volgende de ontwikkelingen door zitting te nemen in een door het Waterschap op te richten klankbordgroep.
3. Aan de Open Monumentendagen zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 met het thema ‘In Europa’ zullen wij indien gewenst ons steentje bijdragen.
4. Gemeente Gennep, ambitiedocument ‘versterking vrijetijdseconomie. Op het door de Gemeenteraad vastgestelde plan, is in 2017 via het Platform ‘PCMN’ een gezamenlijke reactie uitgebracht. Het plan biedt ons veel kansen om onze doelstellingen te realiseren. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen daar waar nodig ondersteuning verlenen.

Ad 5. Archivering:
Diverse documenten van uiteenlopende aard archiveren is een doorlopend proces.
Analoge informatie toevoegen aan het archief in brandvrije archiefkasten in de pastorie.
De index van de archiefkasten, inmiddels geüpdatet, wordt bijgehouden door onze archivaris.
De gedigitaliseerde informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt wekelijks een synchronisatie plaats.
De PC het secretariaat is in het back-upsysteem aan de servers worden gekoppeld.
Bekeken zal worden of het digitale archief aangepast moet worden. Ook zullen we daar een begin gaan maken met een index.
Daarnaast zal er een digitaal archief voor bestuursdocumenten en projecten komen.
De werkgroep Historie Milsbeek heeft voor de nieuwe boekuitgaven en publicaties veel materiaal binnen gekregen en gedigitaliseerd. Deze informatie zal ook op de server worden geplaatst.
Onze archivarissen verzamelen ook in 2018 krantenknipsels die betrekking hebben op Milsbeek en archiveren deze in het archief.
Verzamelen en archiveren van informatie en foto’s over vroegere bewoners van Milsbeek is een continu proces. Hier blijven we mee door gaan.
Dit geldt ook voor het digitaliseren van films, videobanden en DVD`s.

Ad. 7. wandel- en fietsroutes:
Ons streven is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden.
Dat vindt plaats via knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers. Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. Wij zullen erop toezien dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijk zijnde instanties en instellingen.
Daar waar dit onze competentie is verrichten wij met onze vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overleggen wij met desbetreffende instanties die daar voor aanspreekbaar zijn.
In 2017 is een werkgroep van verschillende organisaties een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van wandelen met gidsen langs cultuur-en historische objecten. Onze Stichting zal alle informatie, die wij hebben ook in 2018 beschikbaar stellen.

Ad 8. Financiën:
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk, waarbij wij een beroep doen op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en Natuurmonumenten.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat eigen bijdragen te leveren, respectievelijk de kosten te drukken.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2017.

De voorzitter, De secretaris,
A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl